Tarih 10 sınıf 1 ünite test çöz

10. SINIF TARİH TESTLERİ ÇÖZ

10. sınıf tarih dersi Osmanlı Devleti’nin anlatıldığı bir derstir. Osmanlının 1299 yılında kuruluşundan başlayarak Cumhuriyetin 1923 yılındaki ilanına kadar olan 624 yıllık sürenin ele alındığı bu dersin Osmanlı tarihine ayrılması bu dersle ilgili etkinliklerin tamamen Osmanlının siyasi, sosyal, kültürel ve askeri alandaki yeniliklerine, başarılarına ve mağlubiyetlerine ayrılacağı anlamına gelmektedir. Osmanlı devleti üç kıtada hâkimiyet sahibi olmuş, kurduğu devlet sistemi ile bugün dahi birçok devletin temelini teşkil eden bir yapıya sahiptir. Bu kadar güçlü bir devletin insanların hayatı gibi yaşlanıp elden ayaktan düşmesi ve nihayetinde ölmesi yani yıkılması da üzerinde durulacak konular arasında yer almaktadır. 10. Sınıf tarih testleri çöz ile Osmanlı devleti hakkındaki bilgilerinizi test edebilirsiniz.

10. sınıf tarih dersinin bazı üniteleri ve bu ünitelerde gösterilecek konular şunlardır:

Beylikten Devlete

1300 ile 1453 yılları arasındaki dönemi kapsayan bu ünitede Osmanlı devletinin kuruluş aşaması, Balkanlarda yapılan fetih hareketleri, Ankara savaşı, Anadolu’da siyasi birliği sağlama çabaları, Osmanlı devlet anlayışı, Osmanlı devlet teşkilatı, Osmanlı ordusu, Osmanlı ekonomisi gibi konular ayrıntılarıyla incelenmektedir. 10. Sınıf tarih testleri çöz sayfamızda bu ünite ile ilgili benzersiz soruları bulabilirsiniz.

Dünya Gücü Osmanlı Devleti

Osmanlı devletinin en parlak döneminin anlatıldığı bu ünite Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi, bu fethin sebepleri ve sonuçlarıyla başlamaktadır. 1600’lü yıllara kadar devam eden bu güç bu yıllardan sonra yavaş yavaş etkisinin durması sonra da gerilemesi ile devam edecektir. Bu dönemde Osmanlının devlet yapısı özellikle incelenmiştir. Vakıflar, Fransa’ya verilen kapitülasyonlar, Osmanlıda edebiyat, sanat ve mimari alanındaki gelişmeler, Avrupa’daki gelişmeler, padişahların dönemlerinde yaptığı savaşlar gibi konular bu ünite içinde işlenmektedir.

17. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

17. yüzyılda Avrupa devletleri ve Osmanlı devletinin önceliklerinin neler olduğunun anlatıldığı bu ünitede öğrencilere yapılan ıslahat hareketlerinin neler olduğu ve hangi alanlarda niçin yapıldığı ile ilgili bilgiler de verilecektir. Bu konular işlenirken şemalar, küçük filmler, haritalar kısacası görsel materyaller muhakkak kullanılmalıdır. 10. Sınıf tarih testleri çöz sayfamızda bu ünitelere ait soruları bulabilir ve cevaplarını da hemen öğrenebilirsiniz.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıf Tarih Kazanım Testleri Soru ve Cevapları. 10. Sınıf Tarih test çöz ve sınavlara hazırlan!

10. Sınıf Tarih Konuları:
Osmanlı Devletinin Kuruluşu / 1300-1453, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti / 1300-1453, İstanbul’un Fethi, Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim, Avrupada’ki Gelişmeler, Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı, Konuni Döneminde Siyasi Olaylar, Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri, XVII. Yüzyılda Asya ve AVrupa, XVII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi, XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve İslahatları, XIX Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa, III. Mahmut Dönemi Siyasi Olaylar, Tanzimattan Meşrutiyete, Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Olaylar, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler, XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşları. Şimdi, 10. Sınıf Tarih Testleri Çözelim !

 • Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı
  arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeler
 • Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkileri
 • Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan
  ilişkileri
 • Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörler
 • İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin
  Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkileri
 • Moğol İstilası’nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi
 • 1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeler
 • Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeler
 • Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri
 • Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve
  etkileri
 • Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri
 • Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadele ve bu mücadelenin sonuçları
 • Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana
  gelmesi
 • Tımar sisteminin özellikleri
 • Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisi
 • Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına etkisi
 • Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı
  yapısı
 • Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkileri
 • Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal
  hayatta meydana gelen değişimler
 • 1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeler

[trx_icon icon=”icon-back-2″ bg_style=”custom” font_size=”1.5em” font_weight=”700″]10. Sınıf Testleri

MEB Kazanım Testleri Online ÇözDurum

Önceki Ders Sonraki Ders